Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MELLOWFORM.COM

 

I. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Regulamin Sklepu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera warunki i zasady sprzedaży produktów przez Sklep. 
 2. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.mellowform.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepu jest Homecase Sp. z o.o. zarejestrowana  w Warszawie nr KRS 0000555465, REGON 361374241, NIP 9512391965.
 3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupów spełniająca warunki Regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu.
 5. Umowa – umowa zawierana na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sklepem. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Unii Europejskiej. Umowa o zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia (po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta), oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz w Polityce Prywatności.
 7. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Klienta.
 2. Dokonując rejestracji i zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 3. Klient w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 14 października 2010 roku Dz. U. nr 220 poz. 1447). Dodatkowo Klienci – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami zobowiązani są do wskazania, czy zamierzają dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 3.
 5. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej Sklepu identyfikatora i hasła (logowanie).
 6. W czasie przeglądania Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez Sklep oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Sklepu.
 7. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i właściwych przepisów wykonawczych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep. Klient może również dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących). 
 8. W toku rejestracji Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 7 niniejszego Rozdziału.
 9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

 

III. Zasady i realizacji sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do jego przeglądania i złożenia zamówienia w formie elektronicznej jest dostęp przez Klienta do komputera, aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.mellowform.com
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.mellowform.com 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
 1. wyboru zamawianych towarów,
 2. wyboru adresu dostawy, ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 3. wyboru sposobu płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany.
 1. Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

IV. Zmiany w zamówieniach.

 1. Prawo do rezygnacji z zamówienia nie przysługuje Klientom, którzy nie są konsumentami i dokonują zamówienia w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

V. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 1. podawane są w złotych polskich lub Euro (po kliknięciu na zmianę waluty na stronie głównej sklepu)
 2. zawierają podatek VAT,
 3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które opisane są na stronie internetowej: www.mellowform.com
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

VI. Czas realizacji zamówienia.

 1. Sklep zobowiązuje się w ciągu 24 godzin roboczych otrzymania zamówienia potwierdzić  przyjęcie zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 2. Terminy realizacji zamówień towarów wynoszą od 14 do 70 dni roboczych.
 3. Zamówienie może być dostarczone na terytorium Polski. Jeżeli na stronie Sklepu przewidzianych jest kilka opcji dostarczenia towaru, Klient może dokonać wyboru rodzaju dostawy na wskazany przez siebie adres.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

VII. Formy płatności.

 1. Klient – jeśli taka możliwość jest w danym momencie przewidziana na stronie internetowej Sklepu - może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a.przelew bankowy, przelew elektroniczny,
  b.płatność kartą kredytową.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

VIII. Reklamacje.

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym zamówieniem.
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.
 3. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru. Gwarancja na sprzedany towar, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad.
 5. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu: Mellow Form, ul. Wilanowska 37a, 05-510 Konstancin-Jeziorna
 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X Zwrot należności Klientom.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (www.mellowform.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą. Mogą Państwo skorzystać z wzoru FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres Sklepu (Mellow Form, ul. Wilanowska 37a, 05-510 Konstancin-Jeziorna), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 1500 PLN.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 7. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary powinny być kompletne (w szczególności nie powinny być pozbawione zawieszek, metek).
 8. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X Zwrot należności Klientom.
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

X. Zwrot należności Klientom.

 1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten zostanie zainicjowany maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto podane przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 

XI. Rejestracja Klientów

 1. Rejestracja konta Klienta następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Sklepu. W toku Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Sklep uprawniony będzie do udzielania Klientom rabatów i upustów według swojego uznania.
 2. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji.
 3. W przypadku stwierdzenia używania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, lub dobrymi obyczajami, Sklep zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta.
 4. Ponowna Rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sklepu.

 

XII. Odpowiedzialność Sklepu

Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.

 

XIII. Polityka prywatności

 1. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.
 2. Sklep z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest Homecase Sp. z o.o. zarejestrowana  w Warszawie nr KRS 0000555465, REGON 361374241, NIP 9512391965.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia przez Właściciela usług w ramach Sklepu.
 5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług oraz dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora (tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Przetwarzanie danych osobowych Klientów w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.
 6. Dane osobowe Klientów są przetwarzane od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania/żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.
 7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klienta mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom, wykonującym na zlecenie Właściciela czynności dotyczące usług świadczonych w ramach wykonania Umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 8. Klient ma prawo sprostowania swoich danych osobowych oraz ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta w poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@mellowform.com spod adresu, którego zgoda dotyczy.  W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Konta Klienta oraz usług oferowanych w jego ramach Klient traci możliwość korzystania z nich.
 9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do GIODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Właściciel Sklepu wykorzystuje pliki typu „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 11. Właściciel Sklepu oświadcza, iż zapewnia Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu poprzez stosowane przy ochronie danych osobowych nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.
 3. Wobec Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu jako Konsumenci ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z jej treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona w zasobach Sklepu.
 4. Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail d.tomaszewska@mellowform.com lub hello@mellowform.com oraz adres korespondencyjny podany w definicji Sklepu.
 5. Faktury za należności zależnie od woli Sklepu lub indywidualnych uzgodnień Stron mogą być przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej.
 6. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249 poz 1661).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl